sosstavebna.sk

Stredná odborná škola stavebná

Školské kolo súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP

Dňa 25. marca 2014 sa uskutočnilo na pôde našej školy Školské kolo súťaže žiakov stredných odborných škôl  z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Túto súťaž každoročne organizuje Integrovaný odborový zväz pre všetkých žiakov SOŠ na Slovensku. Do domácej prípravy sa zapojili prváci, tretiaci a štvrtáci. Pripravovali si odpovede na 50 zadaných otázok a pod vedením p. Dušana Gáborka riešili aj praktické úlohy. Získané vedomosti môžu žiaci využiť nielen počas štúdia, ale aj po skončení školy. Majstrovské zvládnutie danej problematiky súťažiaci preukázali pred trojčlennou komisiou a obecenstvom, ktoré tvorili ich spolužiaci. V prvá časť súťaže pozostávala zo všeobecných predpisov BOZP. V druhej časti si preverili svoje vedomosti pri riešení praktických situácii.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia - ATLANTIS CENTERS, Levice

Dňa 03. apríla 2014 sa žiaci I.D (operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení) a I. A (technické lýceum) zúčastnili odbornej exkurzie z matematiky a dejepisu. Za novými poznatkami a skúsenosťami sme sa vybrali až do Levíc, kde sa nachádza zážitkové centrum ATLANTIS CENTERS. Hlavným cieľom a základnou prioritou Atlantis Centier je v prvom rade popularizácia vedy v radoch deti a rodín. Toto sa snažia dosiahnuť predstavením fyzikálnych zákonov a prírodných javov hravou a inšpiratívnou formou.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Múzeum Tatra Kopřivnice, Česká republika

Dňa 26.marca 2014 sa zúčastnili žiaci II.C a I.NA na odbornej exkurzii v Múzeu Tatra Kopřivnice v Českej republike. Toto múzeum obsahuje najucelenejšiu zbierku, ktorá je venovaná “kopřivnickej vozovce“, ktorá sa neskôr preslávila ako fenomenálna automobilka TATRA.
V múzeu je vystavených cez 60 osobných a nákladných automobilov zo všetkých etáp výroby. Zbierku ďalej dopĺňajú podvozky, motory, modely, dizajnerské návrhy, trofeje zo športových súbojov, dobové fotografie a rôzne rarity.

Vo vestibule múzea sa nachádzala aj výstava o Emilovi Zátopkovi, svetoznámom bežcovi, ktorý získal 4 zlaté a jednu striebornú olympijskú medailu a jeho žene Dane Zátopkovej, taktiež známej oštepárke.

Čítať ďalej...

Zbieraj PET a vyhraj TABLET!

V mesiaci február naša škola vyhlásila súťaž ,,Zbieraj PET a vyhraj TABLET!“. Podnetom pre vyhlásenie školskej súťaže bola celoslovenská súťaž spoločnosti LIDL, v.o.s. pod názvom ,,Ekohra“. Súťaž prebiehala od 17.02. – 16.03.2014. Predmetom súťaže bol zber akýchkoľvek prázdnych PET fliaš z akýchkoľvek nápojov, ktoré však nesmeli byť poškodené.

Keďže myšlienka súťaže sa nám veľmi zapáčila, zapojili sme sa aj my do tejto ekologickej hry. Vyhlásili sme preto internú súťaž na škole, do ktorej sa mohol zapojiť každý žiak, ktorý nazbieral minimálne 200 kusov PET fliaš. Ako hlavnú výhru sme ponúkli tablet.

Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov, ktorí vyzbierali celkovo 8594 fliaš. Ďalších 913 fliaš vyzbierali ostatní žiaci do vriec, ktoré boli umiestnené v priestoroch školy.

Čítať ďalej...

Škola na Facebooku

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

Jedálny lístok

„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2013/2014

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.00 do 14.45 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálnopatologických javov

Mgr. Kovácsová Stanislava

Koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

2. polrok

Klasifikačné porady

29.04.2014 (utorok)               14.30 hod. – hodnotiaca porada za 3. štvrťrok

24.06.2014 (utorok)               14.30 hod. – klasifikačná porada za 2. polrok

Združenie rodičov školy

29.04.2014 (utorok)              15.30 hod.

Maturitné skúšky v riadnom termíne

18.03.- 19.03.2014 (utorok - streda)                  - EČ a PFIČ MS

15.04.2014 (utorok)                                              - PČOZ MS – nadstavbové štúdium

23.04. – 30.04.2014 (streda – streda)                - PČOZ MS

12.05. – 16.05.2014 (pondelok - piatok)            - akademický týždeň

19.05. – 23.05.2014 (pondelok - piatok)            - ústna časť maturitnej skúšky

05.05.2014 (pondelok)                                          - klasifikačná porada 

Záverečné skúšky v riadnom termíne

11. – 13.06.2014  (streda - piatok), párny týždeň                    - písomná a praktická časť ZS

16. – 18.06.2014  (pondelok - streda), nepárny týždeň           - písomná a praktická časť ZS

19.06.2014 (štvrtok)                                                                    - ústna časť ZS

11. – 13.06.2014  (streda - piatok), nepárny týždeň                - študijné voľno

16. – 18.06.2014  (pondelok - streda), párny týždeň               - študijné voľno

06.06.2014 (piatok)                                                                     - klasifikačná porada

Prázdniny

veľkonočné      

17.04. (štvrtok) – 22.04.2014 (utorok), vyučovanie začína 23.04.2014 (streda)

letné                           

30.06. (pondelok) – 28.08.2014 (piatok), vyučovanie začína 02.09.2014 (utorok)

Deň pracovného pokoja          

01.05.2014 (štvrtok)                                     

08.05.2014 (štvrtok)  

Riaditeľské voľno

02. a 09.05.2014 (piatok),

19. a 20.05.2014 (pondelok - utorok)

 

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2013/2014 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Rozvrh hodín tried 2013/2014

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty

Elektronická žiacka knižka