„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

Študentská kvapka krvi 2014

Túto jeseň začal jubilejný 20. ročník kampane Slovenského Červeného kríža - Študentská kvapka krvi 13. októbra 2014. Cieľom kampane je oslovovanie a rozširovanie základne darcov krvi na Slovensku.

„Sú tuNIAKY MOJI ľudia?“ je tohtoročným heslom Študentskej kvapky krvi a verejnosti sa prihovára rečou mladých ľudí a slovnou hračkou – sú tu nejakí moji ľudia - Nebuď tuniak a daruj krv! - keďže primárne je kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku.

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť a už 20 - ročnú tradíciu a práve preto sa Slovenský Červený kríž rozhodol zapísať názov „Študentská kvapka krvi" do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Alcaplast, Břeclav, ČR

Dňa 29. októbra 2014 sa žiaci 3. ročníka študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení a žiaci 3. ročníka učebného odboru inštalatér spolu s učiteľkou odborných predmetov a hlavným majstrom odbornej výchovy zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti ALCAPLAST v školiacom stredisku a vo výrobnom závode v Břeclavi v Českej republike. 

Spoločnosť Alcaplast bola založená v roku 1998. V súčasnosti má 6 dcérskych spoločností v zahraničí a exportuje do viac ako 40 krajín sveta. Alcaplast je najväčším výrobcom sanitárnej techniky v strednej a východnej Európe, vyrába viac ako 580 výrobkov - ventily, sifóny, moduly, žľaby, vpusty, WC sedátka a ďalší sortiment.

Čítať ďalej...

Stáž našich žiakov a učiteľov v Nemecku

Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline sa od roku 2010 každý rok zúčastňuje medzinárodných projektov v rámci programov Leonardo da Vinci alebo Erasmus+, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Na prelome septembra a októbra 2014 sa cez program Erasmus+ zúčastnilo odbornej stáže vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko) 10 žiakov študijného odboru operátor stavebnej výroby, 4 učiteľky odborných predmetov a 1 majster odbornej výchovy.

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

 

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.50 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálno patologických javov a koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

1. polrok

Klasifikačné porady

18.11.2014 (utorok)               14:30 hod. –  hodnotiaca porada za I. štvrťrok

27.01.2015 (utorok)               14:30 hod. –  klasifikačná porada za I. polrok

Združenie rodičov školy

23.09.2014 (utorok)               15:30 hod. - 1. - 4. ročník

11.12.2014 (štvrtok)              15:30 hod. - 1. - 4. ročník

Deň otvorených dverí 

25.11.2014 (utorok)               08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné          30. – 31.10.2014 (štvrtok - piatok), vyučovanie začína 03.11.2014  (pondelok)

vianočné        22.12.2014 (pondelok) - 07. 01.2015 (streda), vyučovanie začína 08.01.2015 (štvrtok)

polročné        02.02.2015 (pondelok), vyučovanie začína 03.02.2015 (utorok)

Štátny sviatok 

17.11.2014 (pondelok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2014/2015 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty