„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

Odborná exkurzia - Expo Sciences Europe 2014 - Žilinská univerzita, Žilina

Už v prvých dňoch nového školského roka využili žiaci našej školy možnosť navštíviť prestížne celoeurópske podujatie a prehliadku študentských vedecko – technických projektov s názvom Expo Sciences Europe 2014 (ESE). 

Čítať ďalej...

Napísali o nás - MY Žilinské, MY Kysucké noviny / číslo 36/2014

O aktivitách Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo našej školy informovali aj MY Žilinské a MY Kysucké noviny

Rekvalifikačný kurz pre pamiatkárov v našej škole

Naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v  Žilinskom samosprávnom kraji zabezpečovala v mesiacoch júl až august 2014 komplexný balík rekvalifikačných školení v oblasti praktických zručností a vedomostí vybraných klampiarskych, pokrývačských, murárskych a tesárskych opráv so zameraním na už existujúce objekty – kultúrne pamiatky pre deviatich pracovníkov Pamiatkových úradov.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Parlament SR, Bratislava

Dňa 26. júna 2014 sme so žiakmi I. B, I. C, II. B a III. E navštívili parlament SR, sídlo Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaci sa zúčastnili odbornej prednášky o poslaní a fungovaní parlamentu SR. Od lektorky sa dozvedeli množstvo informácií, napríklad o tom, ako funguje zákonodarný proces v Národnej rade SR, kto je jej súčasným predsedom, koľko má podpredsedov a poslancov. Okrem toho boli oboznámení o histórii a počiatkoch prvej Slovenskej národnej rady, ktorej predsedom bol J. M. Hurban. Jeho bronzovú sochu si žiaci mohli prezrieť vo vstupnom vestibule budovy NR SR.  

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

Škola na Facebooku

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.5O hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálno patologických javov a koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

1. polrok

Klasifikačné porady

18.11.2014 (utorok)               14:30 hod. –  hodnotiaca porada za I. štvrťrok

27.01.2015 (utorok)               14:30 hod. –  klasifikačná porada za I. polrok

Združenie rodičov školy

23.09.2014 (utorok)               15:30 hod. - 1. - 4. ročník

11.12.2014 (štvrtok)              15:30 hod. - 1. - 4. ročník

Deň otvorených dverí 

25.11.2014 (utorok)               08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné          30. – 31.10.2014 (štvrtok - piatok), vyučovanie začína 03.11.2014  (pondelok)

vianočné        22.12.2014 (pondelok) - 07. 01.2015 (streda), vyučovanie začína 08.01.2015 (štvrtok)

polročné        02.02.2015 (pondelok), vyučovanie začína 03.02.2015 (utorok)

Štátny sviatok 

17.11.2014 (pondelok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2014/2015 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty