Stredná odborná škola stavebná

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

sa bude konať  dňa 02. septembra 2014

v aule SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina

 1. a  4. ročník -  08:00 hod.

 2. a  3. ročník -  09:00 hod 

1. a 2. ročník denného nadstavbového štúdia -  13:00 hod. (prízemie v novej škole)

Odborná exkurzia – Parlament SR, Bratislava

Dňa 26. júna 2014 sme so žiakmi I. B, I. C, II. B a III. E navštívili parlament SR, sídlo Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaci sa zúčastnili odbornej prednášky o poslaní a fungovaní parlamentu SR. Od lektorky sa dozvedeli množstvo informácií, napríklad o tom, ako funguje zákonodarný proces v Národnej rade SR, kto je jej súčasným predsedom, koľko má podpredsedov a poslancov. Okrem toho boli oboznámení o histórii a počiatkoch prvej Slovenskej národnej rady, ktorej predsedom bol J. M. Hurban. Jeho bronzovú sochu si žiaci mohli prezrieť vo vstupnom vestibule budovy NR SR.  

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Múzeum SNP, Banská Bystrica

Ako povedal  americký autor George Santayana: "Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili." Aby aj naši žiaci  pochopili hĺbku a rozmer tohto výroku, rozhodli sa žiaci  z tried  I.A, II.C a II.D, že  sa zúčastnia odbornej exkurzie do Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Skoro ráno 19. júna 2014 sa  preto s ešte ospalým výrazom "nalodili" do pristaveného  autobusu a po kľukatých cestách horského prechodu Šturec autobus dorazil  priamo na parkovisko pri múzeu. Ostalo ešte trochu času do začiatku prehliadky, ktorý žiaci využili na prechádzku po námestí, ktoré je pomenované taktiež po významnej udalosti našich dejín - Slovenskom národnom povstaní.

Čítať ďalej...

Župná kalokagatia 2014

S našimi žiakmi sme sa zúčastnili už ôsmeho ročníka športovo-vedomostnej súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“.

 „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž vyhlásená a organizovaná Žilinským samosprávnym krajom. Je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.

Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblastí zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

Jedálny lístok

Škola na Facebooku

„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.00 do 14.45 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálnopatologických javov

Mgr. Kovácsová Stanislava

Koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

vyučovanie začína 02.09.2014 (utorok)

 

 

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2013/2014 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty