„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

Červené stužky 2014

Každoročne sa žiaci a pedagogickí pracovníci našej školy zapájajú do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je súčasťou verejnej kampane boja proti HIV/AIDS. Kampaň je podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a šport SR v rámci rozvojového projektu Zdravie na školách 2014 a je zameraná na boj proti infekcii HIV/AIDS odbornými vedomosťami o HIV/AIDS, na 1. december – Svetový deň boja proti AIDS a na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených.

Čítať ďalej...

Aj naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 25. augusta 2014 pre stredné školy 3. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor, ukončený bol v novembri.

Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Stredné školy mohli výmenu záložiek využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Do projektu sa prihlásilo 128 stredných škôl s celkovým počtom žiakov 8 585.

Čítať ďalej...

Kurz práce na PC pre seniorov z Jednoty dôchodcov Žilina – Bytčica

V mesiaci október – november 2014 zabezpečila naša škola v rámci spolupráce so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO – JDS) Žilina – Bytčica kurz práce na PC pre seniorov. Spoluprácu so ZO - JDS Žilina – Bytčica sme rozvinuli v rámci spolupráce s tretím sektorom, ktorý zastrešuje všetky mimovládne organizácie podieľajúce sa na živote spoločnosti. Mimovládne organizácie vo viacerých odvetviach dopĺňajú činnosť vládnych inštitúcií, prípadne pracujú v oblastiach, v ktorých štát nepôsobí. Veľmi často ide o verejno-prospešné služby. 

Kurzu sa na 6 dvojhodinových stretnutiach zúčastnilo 15 seniorov. Kurz viedol Gilbert Ružička. Naučili sa základy práce na počítači - ovládať operačný systém Windows, používať textový editor Word, založiť a používať e-mail, vyhľadať si informácie na internete a veľa iných počítačových zručností, využiteľných v reálnom živote.

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.50 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálno patologických javov a koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

1. polrok

Klasifikačné porady

18.11.2014 (utorok)               14:30 hod. –  hodnotiaca porada za I. štvrťrok

27.01.2015 (utorok)               14:30 hod. –  klasifikačná porada za I. polrok

Združenie rodičov školy

23.09.2014 (utorok)               15:30 hod. - 1. - 4. ročník

11.12.2014 (štvrtok)              15:30 hod. - 1. - 4. ročník

Deň otvorených dverí 

25.11.2014 (utorok)               08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné          30. – 31.10.2014 (štvrtok - piatok), vyučovanie začína 03.11.2014  (pondelok)

vianočné        22.12.2014 (pondelok) - 07. 01.2015 (streda), vyučovanie začína 08.01.2015 (štvrtok)

polročné        02.02.2015 (pondelok), vyučovanie začína 03.02.2015 (utorok)

Štátny sviatok 

17.11.2014 (pondelok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2014/2015 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty